Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Koniec pilotażowego programu dostępu do EKW dla komorników

6.11.2012r.

Z dniem 1 października 2012 r. zakończony został pilotażowy dostęp komorników sądowych umożliwiający wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.
W kwestii przesłanek zakończenia pilotażu Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – prof. Jacek Gołaczyński wypowiedział się w m.in.: „Dzienniku Gazeta Prawna” w dniu 25 września 2012 roku w publikacji autorstwa Małgorzaty Piaseckiej-Sobkiewicz pod tytułem: „Szanse na ukrywanie majątku przez dłużnika powinny zmaleć”.
Prof. Jacek Gołaczyński wskazał, iż pilotaż wykazał dużą przydatność systemu wyszukiwania w zasobach księgi wieczystej informacji o nieruchomościach należących do dłużnika. Porozumienie resortu z Krajową Radą Komorniczą miało na celu jedynie przeprowadzenie pilotażu. Po pozytywnym zakończeniu pilotażu nie ma możliwości dalszego udostępniania systemu wyszukiwania, bo byłoby to wprowadzenie działań, które dopiero będą funkcjonowały w przyszłości, na podstawie obowiązującego prawa. Gdy tylko ustawa wejdzie w życie, od razu będzie można korzystać z gotowego systemu wyszukiwania.
Obecnie trwają prace legislacyjne nad stworzeniem rozwiązań ustawowych odpowiadających pilotażowemu dostępowi testowanemu w ramach pilotażu z udziałem komorników sądowych.
Projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji, w oparciu o projekt założeń projektu zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przewiduje wejście w życie możliwości wyszukania ksiąg wieczystych, także dla komorników sądowych, z dniem 1 grudnia 2013 roku.
Na podstawie art. 761 § 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego (publ. Dz.U.1964.43.296 z późn. zm.) komornik sądowy może żądać od uczestników postępowania złożenia wyjaśnień oraz zasięgać od organów administracji publicznej, organów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, organów podatkowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, przedsiębiorstw maklerskich, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
Podczas gdy wyżej powołany przepis uprawnia komornika do żądania określonych danych, to zawarta w art. 2 ust. 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (publ. Dz.U.2011.231.1376 j.t. z późn. zm.) regulacja prawna statuuje obowiązek udzielenia informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego na żądanie komornika.
Zgodnie z treści art. 801.k.p.c. jeżeli wierzyciel lub sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik może wezwać dłużnika do złożenia wyjaśnień.
Przepisy szczególne o postępowaniu egzekucyjnym zawierają także unormowania nakładające na komornika obowiązek, a nie tylko uprawnienie do wystąpienia z żądaniem złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji. Przykładowo można wskazać art. 882, 896 § 2 czy art. 1086 § 1 k.p.c.