Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr funduszy emerytalnych i inwestycyjnych

Rejestr funduszy inwestycyjnych – spis wszystkich funduszy inwestycyjnych funkcjonujących w Polsce prowadzi:


VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie,

Al. Solidaności 127, pok. 577, piętro 5, korytarz F

00-898 Warszawa


Podstawa prawna:


Działalność Funduszy Inwestycyjnych reguluje ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146 poz. 1546 z późn. zm.).

Sposób prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzór tego rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 226 poz. 2294).


Wpis do rejestru funduszy inwestycyjnych .


Dla każdego funduszu inwestycyjnego prowadzi się oddzielną księgę rejestrową.


Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:


numer kolejny wpisu;

nazwa, rodzaj, konstrukcja i typ funduszu, numer identyfikacyjny – REGON, a w przypadku: funduszu powiązanego – również nazwa, rodzaj i numer wpisu w rejestrze funduszu podstawowego; funduszu z wydzielonymi subfunduszami – również nazwy poszczególnych subfunduszy;

cel inwestycyjny i czas trwania funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami cel inwestycyjny odrębnie dla każdego subfunduszu;

firma, siedziba i adres towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sposób jego reprezentowania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz oznaczenie sądu prowadzącego rejestr;

informacja o rozpoczęciu, zawieszeniu lub wznowieniu działalności przez radę inwestorów oraz lista jej członków, wzmianka o działaniu w funduszu zgromadzenia inwestorów;

członkowie zarządu towarzystwa funduszy inwestycyjnych, prokurenci oraz pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania funduszu;

firma lub nazwa, siedziba i adres depozytariusza;

wzmianka o statucie funduszu oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian;

liczba certyfikatów inwestycyjnych wszystkich emisji, nazwa serii oraz liczba certyfikatów inwestycyjnych danej serii (w przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego);

informacja o przejęciu zarządzania funduszem, przekształceniu funduszu, rozpoczęciu połączenia z innym funduszem (ze wskazaniem, czy fundusz jest funduszem przejmującym, czy przejmowanym), wzmianka o otwarciu likwidacji funduszu oraz dane likwidatorów;

data dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu lub imię i nazwisko sekretarza sądu dokonującego wpisu w systemie, o którym mowa w § 7 ust. 1;

data wykreślenia funduszu z rejestru;

uwagi.


Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego funduszu prowadzi się akta rejestrowe obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.

Dostęp do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych


Informacje o rejestrze funduszach inwestycyjnych – tel. 022-440-31-76


Rejestr zawiera aktualne informacje dotyczące w szczególności rodzaju funduszu inwestycyjnego, jego organów i statutu oraz celu inwestycyjnego, a także zmian sytuacji prawnej i organizacyjnej funduszu inwestycyjnego.


Rejestr funduszy inwestycyjnych jest jawny.


Każdy może, pod nadzorem sekretarza sądowego, przeglądać rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu. Powyższe dokumenty przegląda się w czytelni sądu.


Od 1 marca 2009 roku istnieje możliwość przeglądania elektronicznych rejestrów w Czytelni akt Sądu Okręgowego w Warszawie, pokój 505 (V piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30.


Zaświadczenie, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu


źródło: warszawa.so.gov.pl