Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH, OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2004 ROKU

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym

(Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 lutego 2005 r. o zmianie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 447, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(tekst jedn. – Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków

(Dz. U. z 2005 r., Nr 170, poz. 1427)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie

(Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1051)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

(D. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposób udostępniania informacji z tego rejestru

(Dz. U. z 2006 r. Nr 178, poz. 1316

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

(Dz. U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2056, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansówz dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

(Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz. 2042 z póź. zm.)


KONTROLA DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

Organ nadzoru informuje, że podczas wykonywania czynności kontrolnych u brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, wnikliwie będzie badana kwestia wypełniania obowiązku  dokonywania analizy ofert i przedstawiania rekomendacji osobom ubezpieczającym/ubezpieczonym.

Ponadto sprawdzane będą następujące zagadnienia:

– kwestie formalne (zgodność stanu faktycznego z danymi rejestrowymi)

– ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

– weryfikacja osób wykonujących czynności brokerskie na rzecz brokera ubezpieczeniowego

– odbywanie szkoleń zawodowych przez osoby wykonujące czynności brokerskie

– niezależność brokera pod kątem powiązań z zakładami ubezpieczeń

Jednocześnie należy podkreślić, że oprócz powyższych kwestii kontrola może obejmować pozostałe spektrum działalności brokerskiej określone w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154, z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych. Przypominamy, że na brokerach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych ciąży obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawa.


BROKER UBEZPIECZENIOWY

Pośrednictwo ubezpieczeniowe, zgodnie z art. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego lub brokera ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia.

Brokerem ubezpieczeniowym, zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 23 ust. 1, może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają wymogi określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. a-e ustawy.

Zgodnie z art. 4 pkt 2 czynności brokerskie są wykonywane w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej i polegają na: zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 24 ust. 1, nie może:

– wykonywać działalności agencyjnej ani wykonywać czynności agencyjnych;

– pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń (powyższe ograniczenie nie dotyczy umowy ubezpieczenia na podstawie której broker ubezpieczeniowy jest ubezpieczonym lub ubezpieczającym, ani umowy zawartej przez brokera ubezpieczeniowego z zakładem ubezpieczeń, dotyczącej sposobu wzajemnego rozliczania się z tytułu wykonywania czynności brokerskich);

– być członkiem organów nadzorczych lub zarządzających zakładu ubezpieczeń;

– posiadać akcji zakładu ubezpieczeń, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu (w przypadku posiadania powyższych akcji broker ubezpieczeniowy obowiązany jest powiadomić organ nadzoru).

Broker ubezpieczeniowy, zgodnie z art. 33 ustawy, jest obowiązany informować organ nadzoru o wszystkich zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących jego i wykonywanej przez niego działalności w zakresie art. 28, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Ponadto, zgodnie z art. 46 ust. 1, w przypadku każdej zmiany danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, broker ubezpieczeniowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, jest obowiązany złożyć do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmian treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

Art. 31 i 32 regulują kwestię wykonywania działalności brokerskiej w ramach swobody świadczenia usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

Zasady odpowiedzialności brokera ubezpieczeniowego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności brokerskiej wprowadza przepis art. 22 ustawy, a szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1028).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie oraz podmioty, o których mowa w art. 25.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi równowartość w złotych 1.000.000 euro oraz 1.500.000 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.EGZAMIN DLA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REASEKURACYJNYCH

Wszystkie kwestie dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu oraz zakres tematyczny zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 listopada 2003 r. w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposób przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 211, poz. 2056 z późn zm.).

NBP: 46 1010 1010 0030 1422 3100 0000

Najbliższy egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych odbędzie się w dniu

16 października 2012 r. Czytaj więcej →

(szczegółowe informacje pod nr tel.: 22 262 41 01)


ZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ

Zgodnie z art. 20 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej wydawane jest tylko osobom fizycznym lub prawnym po złożeniu niżej wymienionych dokumentów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej dla osoby fizycznej (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji (Dz.U. Nr 210, poz. 2042 z późn. zm.)

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

2. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

3. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

4. Informację o osobie wydaną przez Krajowy Rejestr Karny lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożeniem wniosku, świadczące o tym, że osoba nie była karana za przestępstwa określone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

5. Kopię świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplom ukończenia szkoły wyższej

6. Kopię zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

7. Informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwo pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

8. Oryginał lub kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

9. Oświadczenie że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

10. Oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

11. Oświadczenie, że wnioskodawca jest/nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej

12. Poświadczenie miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie zezwolenia (np. potwierdzona kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, albo karta stałego lub czasowego pobytu).

W myśl przepisu art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.), w związku z częścią III pkt 33 załącznika do w/w ustawy, opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 1 087 zł.

(opłatę należy uiścić na konto Urzędu Dzielnicy Sródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,  nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, z dopiskiem: opłata skarbowa od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej).

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej dla osoby prawnej (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji (Dz.U. Nr 210, poz. 2042 z późn. zm.)

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku

3. Akt notarialny umowy spółki

4. Dokumenty dotyczące wszystkich członków zarządu:

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych,


– informacja o osobie wydana przez Krajowy Rejestr Karny lub zaświadczenie o niekaralności wydane przez organ innego państwa właściwy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczące o tym, że osoba nie była karana za przestępstwa określone w art. 28, ust. 3, pkt 1, lit. b ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

– kopia świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

– oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,

– oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym (osoba fizyczna), któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji,

– oświadczenie, że wnioskodawca jest/nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej,

– poświadczenie miejsca zamieszkania wszystkich członków zarządu osoby prawnej ubiegającej się o wydanie zezwolenia (np. potwierdzona kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, albo karta stałego lub czasowego pobytu),

5. Dokumenty dotyczące członków zarządu którzy spełniają wymogi określone w art. 28, ust. 3, pkt 1, lit. e) i f) ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym:

– kopia zaświadczenia o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,

– informacja o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwo pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

6. Oryginał lub kopia polisy poświadczona przez zakład ubezpieczeń, stwierdzająca zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.

W myśl przepisu art. 1 ust. 1. pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), w związku z częścią III pkt 33 załącznika do w/w ustawy, opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 1 087 zł.

(opłatę należy uiścić na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,  nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038, z dopiskiem: opłata skarbowa od zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej).


REJESTR BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

W ramach rejestru pośredników ubezpieczeniowych rejestr brokerów stanowi dział drugi i dzieli się na 2 rozdziały: brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy informacje z rejestru brokerów ubezpieczeniowych są udzielane na wniosek i obejmują informacje, czy:

– przedsiębiorca jest wpisany do rejestru brokerów ubezpieczeniowych,

– osoba fizyczna jest wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych jako osoba, przy pomocy której broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie,

– broker zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, w tym także informacja o nr polisy, terminie obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwie zakładu ubezpieczeń, w którym zawarto tę umowę

– broker wykonuje działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

1) Wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zgodnie z art. 43, organ nadzoru, z urzędu dokonuje wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych z dniem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

2) Zmiana wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy, w przypadku każdej zmiany danych objętych wpisem do rejestru brokerów ubezpieczeniowych, broker ubezpieczeniowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, jest obowiązany złożyć do organu nadzoru wniosek o dokonanie zmian treści wpisu wraz z niezbędnymi dokumentami.

3) Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej i wykreślenie z rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej, zgodnie z art. 34 ustawy, cofa się w trzech przypadkach:

1. na wniosek brokera,

2. gdy broker ubezpieczeniowy przestał spełniać wymogi niezbędne do wykonywania swojej działalności,

3. zezwolenie może być również cofnięte, jeżeli broker wykonuje działalność z naruszeniem prawa lub w rażący sposób narusza interesy zleceniodawcy.

Organ nadzoru, zgodnie z art. 45 dokonuje wykreślenia brokera ubezpieczeniowego z rejestru brokerów ubezpieczeniowych w przypadku:

1. cofnięcia zezwolenia,

2. wygaśnięcia zezwolenia (z chwilą śmierci brokera lub z chwilą wykreślenia go z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej – art. 34 ust. 6 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym).


FORMULARZE WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu brokerskiego w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji (osoba fizyczna)

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji (osoba prawna)

Wniosek o cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń/reasekuracji

Zmiana danych osobowych – osoba fizyczna

Zmiana danych dot. firmy – osoba fizyczna

Zmiana dot. swobody wykonywania działalności brokerskiej na terenie UE – osoba fizyczna

Zmiany dotyczące osób fizycznych przy pomocy, których broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie – osoba fizyczna

Zmiana dot. ubezpieczenia OC – osoba fizyczna

Zmiana danych – osoba prawna

Zmiana danych osób wchodzących w skład zarządu – osoba prawna

Zmiana składu członków zarządu, którzy nie spełniają wymogów art. 28 ust. 3 pkt 1 lit e-f ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Zmiana składu członków zarządu, którzy spełniają wymogi okreslone w art. 28 ust. 3 pkt 1 lit. e-f ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

Zmiana dot. swobody wykonywania działalności brokerskiej na terenie UE – osoba prawna

Zmiana dot. osób fizycznych przy pomocy których broker wykonuje czynności brokerskie – osoba prawna

Zmiana dot. ubezpieczenia OC – osoba prawna


FORMULARZE SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ ZA ROK 2011

Osoby fizyczne – działalność brokerska w zakresie reasekuracji

Osoby fizyczne – działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń

Osoby prawne – działalność brokerska w zakresie reasekuracji

Osoby prawne – działalność brokerska w zakresie ubezpieczeń


APLIKACJA SPRAWOZDAWCZA

Aplikacja sprawozdawcza dla Brokerów


źródło: knf.gov.pl