Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr producentów i pośredników paliw ciekłych

System zapasów obowiązkowych reguluje:

ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343 z późn. zm.),  znowelizowana ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. Nr 81 poz. 532).

oraz niżej wymienione rozporządzenia Ministra Gospodarki:

z dnia 16.12.2009 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych (Dz. U. Nr 220 poz. 1727),

z dnia 24.04.2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 81 poz. 547 z późn. zm.),

z dnia 24.04.2007 r. w sprawie rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 548),

z dnia 24.04.2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw (Dz. U. Nr 81 poz. 549),

z dnia 24.04.2007 r. w sprawie organów uprawnionych do wydawania odbiorcom upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów tych upoważnień (Dz. U. Nr 87 poz. 582),

z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw oraz ustalania ich ilości (Dz. U. Nr 150, poz. 1211).

Wielkość zapasów obowiązkowych wynosi:

dla ropy naftowej i paliw ciekłych – 76 dni;

dla gazu płynnego LPG – 30 dni

średnich dziennych dostaw z roku poprzedniego.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub przetwarzania oraz przywozu ropy naftowej, produktów naftowych (paliw) oraz gazu płynnego LPG zobowiązani są do:

zarejestrowania się w rejestrze ARM w ciągu 14 dni od dnia podjęcia działalności (wzór wniosku w załączeniu),

tworzenia zapasów obowiązkowych zgodnie z przepisami wymienionymi w wyżej wymienionej Ustawie,

składania comiesięcznych informacji w terminie 20 dni od upływu ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy informacja (wg załączonego wzoru), o ilości:

a) przywozu ropy naftowej oraz produkcji i przywozu paliw, a także strukturze produkcji i przywozu paliw,

b) ropy naftowej lub paliw wywiezionych, a także strukturze wywiezionych paliw,

c) tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania,

d) utrzymywanych zapasów handlowych ropy naftowej lub paliw, ich strukturze oraz miejscach magazynowania.

składania rocznych informacji, w terminie do 1 marca każdego roku, o ilości zapasów ropy naftowej lub paliw do utworzenia których są obowiązani w danym roku kalendarzowym;

składania do Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Gospodarki, 00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

a) kwartalnych informacji o poniesionych kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych w terminie 30 dni od upływu ostatniego dnia kwartału, którego dotyczy informacja (wg załączonego wzoru)

b) procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych – w pierwszym roku działalności w terminie 2 miesięcy od jej rozpoczęcia; w latach następnych potwierdzania aktualności procedur, lub ich aktualizacji, do dnia 31 sierpnia.

złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 7 dni od dnia zmiany danych dotyczących:

a) nazwy producenta lub handlowca;

b) oznaczenia formy prawnej, a także NIP I REGON;

c) osoby kierującej działalnością firmy;

d) oznaczenia siedziby i adresu zakładu głównego, a także adresu do korespondencji;

e) przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy;

f) oznaczenia miejsca magazynowanych zapasów;

g) zmiany osoby odpowiedzialnej za zapasy, nr telefonów, e-maila.

informowania ARM w ciągu 14 dni o:

a) zawarciu lub zmianie umowy z przedsiębiorcą magazynującym jego zapasy obowiązkowe od dnia jej zawarcia (przekazanie kopi umowy).

b) zawarciu lub zmianie umowy z przedsiębiorcą przyjmującym zlecenie tworzenia i magazynowania zapasów obowiązkowych paliw od dnia jej zawarcia (przekazanie kopi umowy).

Warto wiedzieć, że:

koszty tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych są zaliczane do kosztów działalności producentów oraz handlowców;

producenci i handlowcy są obowiązani posiadać procedury postępowania mające zastosowanie w przypadku wystąpienia zakłóceń w przywozie ropy lub paliw, awarii w systemie przesyłowym, przetwórczym lub magazynowym ropy naftowej lub paliw.


REJESTR


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 52 poz. 343) Prezes Agencja Rezerw Materiałowych prowadzi rejestr producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia zapasów obowiązkowych.


Rejestr zawiera:

oznaczenie producenta i handlowca, w tym jego siedziby i adresu, a także przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

niezbędne dane ekonomiczne i towarowe dotyczące producenta lub handlowca;

informacje dotyczące ilości i miejsc magazynowania zapasów obowiązkowych;

informacje dotyczące ilości i miejsc magazynowania zapasów handlowych;

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki:

miesięczne i półroczne sprawozdania dotyczące stanu zapasów obowiązkowych, ich strukturze oraz obszarach ich magazynowania,

bieżące informacje dotyczące tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych i handlowych.

Rejestr nie jest powszechnie dostępny, ponieważ zawiera on dane o charakterze niejawnym, stanowiące tajemnicę służbową i handlową zarejestrowanych przedsiębiorców.


Przy udostępnianiu informacji zawartych w rejestrze stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).


Do pobrania:

Wzór wniosku o wpis;

Wzór wniosku o wykreślenie;

Wzór wymaganej informacji (art.22 ust.1 i 3 ustawy);

Wzór informacji dla Ministra Gospodarki o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych;

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego sposobu tworzenia i ustalania ilości zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.


źródło: arm.gov.pl