Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) – przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.
Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Wpisu do rejestru dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.

DOKUMENTY WYMAGANE OD 1 STYCZNIA 2012R.

Wniosek, sporządzony w języku polskim, powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy tworzącego przedstawicielstwo,
  • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
  • imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
  • adres  siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.

DO WNIOSKU O DOKONANIE WPISU DO REJESTRU NALEŻY DOŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

  • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
  • uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument wymieniony wyżej,  nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie;
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

Urzędowy odpis dokumentu potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony  przez apostille, jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.
O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydaje się zaświadczenie.

OPŁATA SKARBOWA OD DOKONANIA WPISU PRZEDSIĘBIORSTWA DO REJESTRU PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH WYNOSI:

– od 1 stycznia 2012 r. – 1000 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm).
Opłaty należy dokonać na następujący rachunek:

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał) należy przekazać wraz z wnioskiem.
Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu wynosi 17 zł. Opłaty należy dokonać na ww. rachunek.

ZMIANA WPISU DO REJESTRU/EWIDENCJI PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH:

Wpisy przedsiębiorców zagranicznych do ewidencji przedstawicielstw, istniejące w dniu wejścia w życie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, pozostają w mocy.


Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest zobowiązany zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki:


  1. wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych objętych wpisem do rejestru/ewidencji (art. 97 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
  2. fakt rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończenie;
  3. wszelkie informacje o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem.

Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia ww. zdarzeń (stosując odpowiednie przepisy art. 97 ww. ustawy)
Zgłoszenie zmian nie wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zmianę wpisu wymaga wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (na ww. rachunek Urzędu m.st. Warszawy).

WYKREŚLENIE PRZEDSTAWICIELSTWA Z REJESTRU/EWIDENCJI PRZEDSTAWICIELSTW PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorca jest zobowiązany zawiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki o zakończeniu likwidacji przedstawicielstwa (w terminie 14 dni od dnia zakończenia likwidacji).
Minister w drodze decyzji wykreśla przedstawicielstwo z rejestru/ewidencji przedstawicielstw.
Zgłoszenie likwidacji i wydanie decyzji nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej.


Wymóg likwidacji przedstawicielstwa – w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – dotyczy wyłącznie przedsiębiorców zagranicznych, którym minister właściwy do spraw gospodarki wydał decyzję o zakazie wykonywania działalności w ramach przedstawicielstwa.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych  (zmiany danych we wpisie) wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem wniesienia opłaty skarbowej można przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki,
Departament Handlu i Usług,
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

lub złożyć w gmachu Ministerstwa na parterze w holu głównym w Kancelarii Ogólnej. Po przekazaniu wymaganych dokumentów zaświadczenia o dokonaniu wpisu, zmianie wpisu, zostaną wysłane pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W przypadku zainteresowania osobistym odbiorem zaświadczenia prosimy o zamieszczenie takiej informacji we wniosku. Odbiór osobisty (lub przez pełnomocnika, np. kurier) w siedzibie Ministerstwa Gospodarki jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Handlu i Usług.
Dodatkowo informujemy, że wszelkie informacje m.in. o trybie rozpatrywania wniosków oraz o terminie wydania zaświadczeń udzielane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez pracowników Departamentu Handlu i Usług, prowadzących merytorycznie sprawy.Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0, z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej.

Zasady licencji:

Pełna treść licencji Podsumowanie licencji Wersja do wydruku Wersja PDF Poleć znajomemu

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, tel.:(22) 693 50 00 email:mg@mg.gov.pl