Biuro-on

Współpraca z Nami to oszczędność czasu i pieniędzy - sprawdź Nas

Picture

Kolejki w urzędach? Zawiłe  i czasochłonne procedury? Pracownik na urlopie? Nie martw się. Nasze usługi są proste, nie zajmujące Twojego czasu bo wszystko możesz załatwić ON line lub przez telefon. Oszczędź sobie zmartwień.

time

Rejestr związków wyznaniowych

Wydział Rejestru oraz Obsługi Organizacyjno – Administracyjnej prowadzi informatyczny Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych, zwany dalej „informatycznym Rejestrem”, do którego są wpisane kościoły i inne związki wyznaniowe niemające uregulowanej sytuacji prawnej w formie odrębnej ustawy oraz organizacje międzykościelne. Informatyczny Rejestr działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. Nr 38 poz. 374), zwanego dalej „rozporządzeniem”.


Informatyczny Rejestr składa się z dwóch działów:


 1. działu A, do którego wpisuje się kościoły i inne związki wyznaniowe,
 2. działu B, do którego wpisuje się organizacje międzykościelne.


Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia wpisowi do informatycznego Rejestru podlegają dane i informacje według następującego porządku:


 1. liczba kolejna wpisu,
 2. data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian statutu,
 3. nazwa, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego,
 4. teren działania kościoła lub innego związku wyznaniowego, członkostwo w organizacjach międzykościelnych, przynależność do organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz zakres i formy wzajemnych stosunków,
 5. informacja o podstawowych celach działalności i zasadach ich realizacji,
 6. informacja o podstawowych źródłach i zasadach doktrynalnych,
 7. organy, zasady i tryb ich ustanawiania, przekształcania i znoszenia,
 8. kompetencje organów,
 9. informacja o osobach pełniących funkcje kierowniczych organów wykonawczych, obejmująca: stanowisko, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, numer i cechy dokumentu tożsamości,
 10. informacja o osobach duchownych i zakonnych w myśl prawa państwowego,
 11. informacja o sposobie reprezentowania kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz zaciągania zobowiązań majątkowych,
 12. dane o jednostkach organizacyjnych mających osobowość prawną: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,
 13. utworzone jednostki organizacyjne mające osobowość prawną (nazwy, siedziby),
 14. dane o jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej: nazwy, zasady tworzenia, znoszenia i przekształcania tych jednostek,
 15. utworzone jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (nazwy, siedziby),
 16. informacja o wystąpieniu organu rejestrowego lub prokuratora do sądu powszechnego o stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego z przepisami prawa lub jego statutem,
 17. data, sygnatura akt i treść decyzji o wykreśleniu z rejestru oraz o wyznaczeniu likwidatora,
 18. uwagi.


W punktach księgi rejestrowej w dziale B zamieszcza się odpowiednie dane dotyczące organizacji międzykościelnych.


Wpis kościoła lub innego związku wyznaniowego do informatycznego Rejestru oraz aktualizacja wpisów, wynikająca ze zmiany statutu kościoła lub innego związku wyznaniowego, następuje na podstawie decyzji o wpisie do Rejestru.


Aktualizacja wpisów w informatycznym Rejestrze, dotyczących innych niż zmiana statutu informacji, to jest o: powołaniu i odwołaniu osób wchodzących w skład kierowniczych organów wykonawczych, utworzonych jednostkach organizacyjnych, zmianie adresu kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz o wystąpieniu organu rejestrowego lub prokuratora do sądu powszechnego o stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego z przepisami prawa lub jego statutem, następuje w formie wzmianki w informatycznym Rejestrze na podstawie powiadomienia dokonanego przez władze kościoła lub innego związku wyznaniowego.źródło: msw.gov.pl